Bioloji Güvənlik Sistemləri

“MetiSafe” BioGüvənlik Kabinləri.

Ümumi Bioloji Güvənlik Sistemlərinə aid edilən BioGüvənlik Kabinləri əsas 3 funksiyanı yerinə yetirir:

1. İşçi qoruma;
2. Çevrə qoruma;
3. Ürün qoruma.

Yerinə yetirdikləri funksiyalara və Biogüvənlik səviyyələrinə görə isə 3 sinifə bölünürlər: I; II və III sinif.

TƏMİZ OTAQ (Сlean Room) NƏDİR?

TƏMİZ OTAQ – 1m3 havada olan müxtəlif toz hissəciklərinin, mikroorqanizmlərin, aerozol, kimyəvi buxar mikrodamlalarının və s. hissəciklərin sayının müəyyən standarta uyğun və sabit saxlanıldığı məkan anlamına gəlir. Gərəkərsə burada digər parametrlər də, məsələn, hava basıncı, rütubət və temperatur da nəzarətdə saxlanıla bilər. Belə məkanlar müxtəlif hissəciklərin buraya daxil olması, toplanması və generasiyasının qarşısını almaq üçün yaradılır. Hissəcik dedikdə - ölçüsü 0,005-100mkm arası bərk maddə, maye, çox fazalı obyekt ve ya mikroorqanizmlər başa düşülməlidir. Təmiz otaqları xarakterizə edən əsas faktor kimi vahid hava həcmində olan hissəciklərin (0,1mkm; 0,3mkm; 0,5 mkm) sayının və ölcülərinin olmasıdır. Bununla onlar digər adi otaq və sahələrdən fərqlənirlər. Çünki digər otaqlarda hissəciklərin kütləvi və ya ümumi miqdarı əsas ölçü vahidi kimi götürülür. Bu təlabatın saxlanılması və yoxlanılması üçün ölçü cihazlarına xüsusi ehtiyac duyulur.

Təmiz otaqlarda hava axını

Yüksək səviyyəli təmiz otaqlarda çirklənmənin qarşısını almaq üçün xüsusi ventilyasiya sistemi tətbiq edilir ki, bu vaxt da hava axını turbulent deyil, yuxarıdan aşağıya - laminar axınla verilir. Laminar hava axını zamanı insan və cihazlardan çıxan və əmələ gələn çirk və hissəciklər otaqda ətrafa səpələnmir, yayılmır, döşəməyə yaxın yerdə yığılır.

Texnologiyalar

    Kritik Təmiz Sahə və Bioloji Güvənlik Çözümləri

    Metisafe – toz hissəciklərinin təsir edə biləcəyi, kritik önəmə sahib təmiz hava sahəsinin yaradılması, həmçinin,  bioloji və toksiki təhlükə daşıyan çalışmalar zamanı biogüvənliyi təmin edəcək cihaz və sistemlərin tətbiqi baxımından peşəkar bir qurumdur. Yüksək peşəkarlığa malik mexanika mühəndisləri və mikrobioloqları, davamlı olaraq qoyduğu RD (araşdırma və inkişaf) investisiyaları, 100-dən çox işlək avadanlığı sayəsində, Metisafe, hava biogüvənliyi sektorunda texnoloji inkişaf liderlərindən biridir.

   Metisafe avadanlıqları və sistemləri, daimi xidmət və baxım şərtlərinə riayət edildikdə, hava biogüvənliyini təmin etmək qabiliyyətini saxlamaqla yanaşı, aşağı səs və enerjiyə qənaət rejimində çalışır.

   Hava kirliliyinin gedərək artdığı, müxtəlif infeksiayaların vüsət aldığı bu dönəmdə, Metisafe şirkətinin, yüksək texnologiyalara əsaslanaraq ürətdiyi cihaz və sistemlərinin tətbiqi çox aktualdır və onların köməyi ilə, müxtəlif sektorlarda baş verə biləcək problemlərin, praktik və ekonomik çözüm yollarını tapmaq mümkündür.